museum logo
The Museum with lights on at night

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (כולל תנאי מכירת כרטיסים)

גולשים יקרים!

אנא קראו את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

חשוב לדעת! 

השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה, רישום לקבלת ניוזלטרים ורכישת כרטיסים דרך האתר) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.
אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. 
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למוזיאון הסובלנות על פי כל דין. 

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 

מבוא 

 1. אס דאבליו סי מיוזיאום קורפ (פרטי) (חל"צ) מספר חברה 560036659 (להלן – "מוזיאון הסובלנות"), מפתחת ומפעילה את האתר. האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות מוזיאון הסובלנות שכתובתו https://motj.org.il, או כל שם של תת מתחם (sub-domain) (להלן: "האתר"). בנוסף, מוזיאון הסובלנות מפעיל סביבות תוכן במסגרת פלטפורמות אחרות, כגון: פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב (להלן: "סביבות תוכן"), וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה על השימוש בסביבות תוכן אלה ועל כל תוכן אשר יוצג בהם.
 2. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.
 3. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 
 4. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.
 5. תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.
 6. מוזיאון הסובלנות שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום או להגביל, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתר, בכל עת. עליכם לבדוק, מידי פעם, את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אתכם.
 7. מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 8. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
  8.1.  "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו.
  8.2.  "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין.
  8.3.  "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

 

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

 1. אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) הינם בבעלותו הבלעדית של מוזיאון הסובלנות או מי שהעניק לו את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותו הבלעדית של מוזיאון הסובלנות ו/או מי מטעמו. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפרו את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות למוזיאון הסובלנות.
 2. מוזיאון הסובלנות ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין. 
 3. גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע למוזיאון הסובלנות על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת info@motj.org.il. הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 
 4. מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. מוזיאון הסובלנות שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, מוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 5. מוזיאון הסובלנות רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 
 6. מוזיאון הסובלנות יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

 1. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
  15.1.   הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין.
  15.2.   הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות מוזיאון הסובלנות, במסגרת שימושם באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו.
  15.3.   כל מידע שהוא ימסור למוזיאון הסובלנות או לכל גורם אחר לצורך רישום ו/או רכישה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.
  15.4.   כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי מוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם מוזיאון הסובלנות ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.
  15.5.   כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין.
  15.6.   כי ידוע לו שמוזיאון הסובלנות אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
  15.7.   לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של מוזיאון הסובלנות מראש ובכתב. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי מוזיאון הסובלנות עלול להיות מחויב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שמוזיאון הסובלנות יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו למוזיאון הסובלנות בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה של הפרת סעיף זה על ידו יהיה מוזיאון הסובלנות זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.
  15.8.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 19.7, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי מוזיאון הסובלנות, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור מוזיאון הסובלנות וכי כל הזכויות שמורות למוזיאון הסובלנות.
  15.9.   לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות.
  15.10.    לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את מוזיאון הסובלנות ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד מוזיאון הסובלנות בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומר מוזיאון הסובלנות על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם מוזיאון הסובלנות בכל הליך משפטי כאמור.

 

שירות קבלת ניוזלטרים 

 1. כל גולש מעל גיל 18 (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת ניוזלטרים (דיוור) ממוזיאון הסובלנות – דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי מוזיאון הסובלנות ויכלול מידע, עדכונים ופרסומים שונים לגבי האירועים, התערוכות והפרויקטים המיוחדים של מוזיאון הסובלנות (להלן: "השירות"). ההצטרפות לשירות הינה חינם.
 2. גולש המצטרף לשירות מקבל על עצמו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.
 3. ברישום לשירות מהאתר של מוזיאון הסובלנות נותן הגולש את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות לשימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.
 4. בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר מוזיאון הסובלנות, מסכים המשתמש כי מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמה ושיפור בתנאי השירות, ובתנאי כי הגוף השלישי אליו יועברו הפרטים לא יעשה בהם שימוש מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לגוף אחר כלשהו ללא הסכמת מוזיאון הסובלנות וכי פרטיותם של המשתמשים לא תפגע. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לכתובת info@motj.org.il. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאי מוזיאון הסובלנות, לפי שיקול דעתו, לבטל את ההרשמה לשירות.
 5. כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי מוזיאון הסובלנות.
 6. מוזיאון הסובלנות רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו ובלא שתהיה עליו חובה לנמק את סירובו.
 7. המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח למוזיאון הסובלנות בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. מוזיאון הסובלנות לא יהיה אחראי לאי קבלת השירות בגלל אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.
 8. מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת השירות.

 

רכישת כרטיסים באמצעות האתר 

 1. האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של הכרטיסים לתערוכות ו/או אירועים במוזיאון הסובלנות. מובהר, כי מכירת המוצרים לא נעשית על ידי מוזיאון הסובלנות, אלא על ידי חב' "אוונטברייט" ("חברת הכרטיסים") וכי היא נושאת באחריות בכל הקשור לתפעול מערך המכירות באתר (קליטת הזמנות, סליקה, חיוב, שילוח וכל הקשור בכך). גולש אשר יבחר לבצע רכישת כרטיסים מקוונת יהיה כפוף, בנוסף לתנאי השימוש האלה,  לתקנון של חברת הכרטיסים ויתבקש לאשר את הסכמתו לתקנון של חברת הכרטיסים בעת ביצוע הרכישה.
 2. באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. למען הסר ספק, כל הפרטים אותם יידרש הגולש למסור בעת ביצוע הזמנת הכרטיס, יגיעו ישירות לחברת הכרטיסים, ומוזיאון הסובלנות אינו נושא באחראיות כלשהי בגין השימוש שייעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים אלה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של מוזיאון הסובלנות המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של מוזיאון הסובלנות. 
 3. הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדויק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למוזיאון הסובלנות על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא יהיה מוזיאון הסובלנות אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.
 4. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש עד יום לפני מועד האירוע יהא הגולש זכאי להחזר כספי. 
 5. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש ביום האירוע לא יהיה מוזיאון הסובלנות מחויב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של מוזיאון הסובלנות.

 

מדיניות מוזיאון הסובלנות בנוגע לתוכן ומועדי אירועים, איסוף כרטיסים וכניסה לאירועים

 1. לאירועים בחינם:
  29.1. מוזיאון הסובלנות מאפשר להזמין מראש 2 כרטיסים לאדם אחד בלבד.
  29.2. הכרטיסים שהוזמנו מראש יישמרו עבור המזמין בקופת מוזיאון הסובלנות, עד ל- 20 דקות לפני תחילת האירוע. במידה והמזמין לא יאסוף את הכרטיסים עד ל-20 דקות לפני תחילת האירוע, יוחזרו הכרטיסים לקופה.

 2. לאירועים בתשלום:
  30.1. המקומות המוזמנים לא יישמרו למזמין לאחר תחילת האירוע.
 3. לכל האירועים (בין שבחינם ובין שבתשלום):
  31.1. לא תתאפשר כניסה לאירוע לאחר 20 דקות אחרי תחילת האירוע. על אף האמור בסעיף זה, מנהל האירוע רשאי להחליט במקרים מסוימים על פי שיקול דעתו הבלעדי כי הכניסה לאירוע לא תתאפשר גם מיד לאחר תחילת האירוע ובמקרים מסוימים אחרים, להתיר כניסה לאירוע גם לאחר 20 דקות מתחילת האירוע.
  31.2. למוזיאון הסובלנות שמורה הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכניה מכל מין וסוג (לרבות תוכן, תאריך, שעה, מיקום, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת לגולש ומבלי שהגולש יהיה זכאי לפיצוי או לסעד כלשהם, למעט החזר התשלום בעבור הכרטיסים בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  31.2.1.                   תאריך האירוע השתנה או האירוע בוטל.
  31.2.2.                   שעת תחילת האירוע השתנתה בפרק זמן שעולה על 30 דקות
  31.2.3.                   דמות מרכזית מבין משתתפי האירוע הוחלפה
 1. בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר בנוגע לאירוע הספציפי.
 2. מוזיאון הסובלנות שומר לעצמו הזכות להחליט מתי ובאיזו דרך ו/או אמצעי (מכירה טלפונית בלבד, מכירה באתר בלבד, מכירה בקופות הפרונטליות שבבניין מוזיאון הסובלנות בלבד), או שילוב שלהם, יימכרו הכרטיסים לאירוע מסוים.

 

הגבלת אחריות

 1. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). מוזיאון הסובלנות אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי מוזיאון הסובלנות נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.
 2. ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם מוזיאון הסובלנות. ככל שדבר זה צוין באתר, לא יישא מוזיאון הסובלנות באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ומוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 
 4. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד מוזיאון הסובלנות לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי מוזיאון הסובלנות לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, מוזיאון הסובלנות אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד מוזיאון הסובלנות ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 
 5. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). מוזיאון הסובלנות אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. מוזיאון הסובלנות אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. מוזיאון הסובלנות אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר מוזיאון הסובלנות אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. מוזיאון הסובלנות מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. מוזיאון הסובלנות ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 6. מוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.
 7. מוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

 

הפרת הסכם זה

 1. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למוזיאון הסובלנות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה מוזיאון הסובלנות זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.
 2. במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.
 3. הגולש יפצה ו/או ישפה את מוזיאון הסובלנות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.

 

שונות 

 1. מוזיאון הסובלנות בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש מראש ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.
 2. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי  בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים, בלבד. 
 3. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין מוזיאון הסובלנות לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מוזיאון הסובלנות במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 4. השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 
 5. מוזיאון הסובלנות יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות:
  48.1.   באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
  48.2.   באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.
 1. כל גולש רשאי להעביר למוזיאון הסובלנות הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@motj.org.il. כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

 

הצהרת פרטיות לאתר

הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין מוזיאון הסובלנות, ועל כן- יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.

 1. מוזיאון הסובלנות, מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.
 2. "מידע אישי" משמעותו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את המשתמש ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.
 3. מסירת מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים מסוימים לצורך קבלת שירותים מסוימים, כפי שיוגדרו על ידי מוזיאון הסובלנות מעת לעת, על מנת להגן על זכויות מוזיאון הסובלנות ולאפשר מתן שירותים אלה וכן לצורך הצטרפות למועדון המנויים של מוזיאון הסובלנות. אם אין ברצונכם למסור פרטים אלה, אל תעשו שימוש בשירות האמור.
 4. מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא בהסכמת הגולש בלבד. 
 5. המידע והנתונים האישיים הנמסרים על ידי הגולש באתר יישמרו במאגר מידע רשום, בבעלות מוזיאון הסובלנות ששמו "מאגר המנויים של מוזיאון הסובלנות" ומספרו  ___________  ("מאגר המידע").

הגולש מצהיר כי מסירת המידע על ידו כמו גם הסכמתו למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע.

הגולש מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזין ו/או שנאסף עליו באתר ולא ביקש להסירו הנו מידע אשר מסר למוזיאון הסובלנות מרצונו ובהסכמתו. לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתו .

השימוש במידע שנאסף ונאגר במאגר המידע ייעשה רק על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך המטרות הבאות: משלוח עדכונים על אודות המתרחש במוזיאון הסובלנות (דיוור ישיר); ניתוח סטטיסטי של העדפות המנויים ומיטוב השירות; יעול מכירת הכרטיסים; 

הגולש רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים. במקרה של בקשה להימחק כאמור, רשאי מוזיאון הסובלנות, לפי שיקול דעתו, לבטל את הרשמת הגולש לשירות משירותי מוזיאון הסובלנות, לרבות הסרתו ממועדון המנויים.

המידע האישי לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא או חלקו יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע לשם ניהולו הטכני והשוטף של המאגר ומועדון המנויים.

במידה ויבקש מוזיאון הסובלנות לחלוק מידע של הגולש עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, יצור קשר עם הגולש קודם לכן ויתן לו את האפשרות להסיר את המידע שלו ממאגר המידע, אלא אם כן כבר נתן הגולש את הסכמתו לשימוש כאמור קודם לכן.

 1. מוזיאון הסובלנות אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים שקישורים אליהם (links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.
 2. מוזיאון הסובלנות מציע שירות קבלת ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שונים לדוא"ל או באמצעות הודעותSMS  או באמצעי תקשורת אחרים אותם מסרת למוזיאון הסובלנות (דיוור). גולשים המעוניינים בהצטרפות לשירות זה על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים ממוזיאון הסובלנות, יוכלו למסור פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה ודוא"ל) ולהביע את הסכמתם לכך באמצעות טופס הצטרפות. גולש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת העדכונים באמצעות פנייה לכתובת info@motj.org.il. 
 3. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לפנות בפניה כזאת למוזיאון הסובלנות לכתובת info@motj.org.il.
 4. לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי מוזיאון הסובלנות.
 5. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies, ומוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 
 6. לידיעתכם – מוזיאון הסובלנות עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם Cookies, מהמפרסמים של מוזיאון הסובלנות. מוזיאון הסובלנות אינו שולט ב- Cookies אלה. גם משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, ומוזיאון הסובלנות לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.
דילוג לתוכן